Vedtægter

Printervenlig version:

Vedtægter pr. 24.01.2022


§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Bov IF og den er stiftet den 20.09.1972


Foreningen er hjemhørende i Aabenraa Kommune.


 

§ 2 Formål

Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke idræt, motion og bevægelsesaktiviteter.


Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og lokalområdet samt fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.


Foreningen varetager de fælles interesser, som foreningens afdelinger har.


 

§ 3 Foreningens opbygning

Foreningen udgøres af en hovedforening og selvstændige afdelinger.


De idrætsgrene, der udøves under hovedforeningen, organiseres i selvstændige foreninger, betegnet afdelinger, med hver deres vedtægter og selvstændig økonomi. Hovedforeningen er i forhold til afdelingerne en selvstændig juridisk enhed.


Den daglige ledelse af hovedforeningen varetages af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, og hver afdeling ledes af en afdelingsbestyrelse. I hovedbestyrelsen koordineres alle fælles anliggender og samarbejdet mellem afdelingerne.


I hovedforeningen er repræsentantskabet øverste myndighed. I en afdeling er afdelingsgeneralforsamlingen højeste myndighed.


Hovedbestyrelsen kan oprette udvalg. En afdelingsbestyrelse kan ligeledes oprette udvalg.  


 

§ 4 Tilhørsforhold til andre organisationer

Hovedforeningen er tilsluttet DGI og er underlagt denne organisations regler og bestemmelser.


De enkelte afdeling kan endvidere være tilsluttet et specialforbund under DIF.


Hovedforeningen deltager endvidere efter hovedbestyrelsens beslutning i de organer, der fremmer hovedforeningens interesser.


Hovedforeningens indmeldelse og udmeldelse af DGI er et anliggende for hovedbestyrelsen. 


 

§ 5 Medlemsforhold

Aktive medlemmer optages af afdelingerne. 


Afdelingerne kan ligeledes have passive medlemmer.


Hovedafdelingen kan endvidere optage passive medlemmer, der vil bakke op omkring foreningens formål og virke.


Hovedbestyrelsen kan udpege æresmedlemmer.


Ethvert medlem har ret til at anvende hovedforeningens faciliteter og deltage i dens aktiviteter og tilbud. Anmodning om medlemskab behandles af den enkelte afdelingsbestyrelse, og medlemskabet gælder fra, at afdelingsbestyrelsen har oprettet det. Udelukkelse og eksklusion afgøres af afdelingsbestyrelsen. Udmeldelse sker i henhold til retningslinjer fastlagt af afdelingsbestyrelsen.


Medlemmerne er forpligtet til at overholde hovedforeningens og afdelingernes vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som hovedforeningen eller en afdeling er tilsluttet.


 

§ 6 Kontingent

Aktivitetskontingent og kontingentterminer fastsættes af den enkelte afdeling. Reglerne for restance fastlægges af den enkelte afdeling.


Passivkontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen.


 

§ 7 Repræsentantskabet

Repræsentantskabet består af hovedbestyrelsen og et antal repræsentanter fra hver afdeling.


Hver afdeling har fem repræsentanter og har endvidere én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer opgjort pr. 31. december.


Den enkelte afdelingsbestyrelse udpeger afdelingsrepræsentanterne. En repræsentant skal være fyldt 15 år.


 

§ 8 Repræsentantskabsmøde

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.


Tidspunktet for repræsentantskabsmøde fastsættes af hovedbestyrelsen, og forretningsudvalget indkalder til mødet med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse til afdelingerne og hovedbestyrelsens medlemmer samt annonceres på hjemmesiden. 


Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden.


Hovedbestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Forslag fra afdelingerne til behandling på mødet skal være forretningsudvalget i hænde senest to uger før repræsentantskabsmødet. På samme måde som for indkaldelsen udsender og meddeler forretningsudvalget senest en uge før mødet endelig dagsorden samt de tilhørende bilag.


Det er repræsentantskabets medlemmer, der har taleret og stemmeret. Alle medlemmer har ret til fremmøde.


Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Hver repræsentant har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  


Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet, og som ikke må være medlem af hovedbestyrelsen. Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.


Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til oprettelsen af en afdeling, vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 13, 17 og 18. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.


Valgbar til forretningsudvalget og som revisor er enhver der bakker op om foreningens formål og er villig til at lade sig vælge til forretningsudvalget. Tilsvarende gælder suppleanter. 


Forretningsudvalget sørger for, at der tages referat af repræsentantskabets beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.


 

§ 9 Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst omfatte følgende punkter:


1)  Valg af dirigent

2)  Hovedbestyrelsens beretning

3)  Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år

4)  Behandling af indkomne forslag

5)  Valg til forretningsudvalget

      a)  Valg af formand (i lige år)

      b)  Valg af næstformand (ulige år)

      c)  Valg af kasserer (ulige år)

      d)  Valg af en suppleant til forretningsudvalget

6)  Valg af en revisor

7)  Eventuelt


 

§ 10 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, såfremt hovedbestyrelsen ønsker det, eller såfremt mindst to afdelinger kræver det.


Repræsentantskabsmødet skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og repræsentantskabsmødets gennemførelse gælder i øvrigt på samme som for ordinært repræsentantskabsmøde.      


 

§ 11 Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget og et bestyrelsesmedlem fra hver afdelingsbestyrelse. 


Forretningsudvalget vælges af repræsentantskabet, og afdelingernes repræsentant vælges på det konstituerende bestyrelsesmøde i den enkelte afdeling. Såfremt et afdelingsmedlem er forhindret i at deltage i et møde, deltager et andet afdelingsbestyrelsesmedlem.


Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Hver afdeling har én stemme, og medlemmerne af forretningsudvalget har hver en stemme. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  


Hovedbestyrelsen udarbejder en forretningsorden, hvori opgavefordelingen mellem hovedbestyrelsen og forretningsudvalget er beskrevet. I denne forretningsorden fastlægges regler for afholdelse af hovedbestyrelsesmøder.


 

§ 12 Forretningsudvalget

Repræsentantskabet vælger et forretningsudvalg, der består af en hovedformand, næstformand og kasserer. Medlemmer vælges for to år ad gangen efter den i § 9 anførte turnus. Der vælges endvidere én suppleant for et år ad gangen.


Forretningsudvalget varetager på hovedbestyrelsens vegne den daglige ledelse af hovedforeningen efter en af hovedbestyrelsen udarbejdet forretningsorden. 


Forretningsudvalget repræsenterer hovedforeningen udadtil.  


 

§ 13 Afdelingerne

Hver afdeling ledes af en afdelingsbestyrelse, hvis størrelse og sammensætning fastlægges i afdelingens vedtægter.


Afdelingernes selvstændighed indebærer, at hver afdeling selv træffer alle beslutninger, der vedrører den pågældende aktivitet, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afdelingerne indgår i hovedforeningens fællesskab og holder hovedbestyrelsen behørigt orienteret. Afdelingen skal i sit navn anvende hovedforeningens navn.  


Aktivitetskontingent fastsættes i den enkelte afdeling.


Såfremt en afdeling ønsker at oprette en støtteforening, skal dette godkendes af hovedbestyrelsen.


Såfremt en afdeling fusionerer med en anden forening, skal forsat medlemskab af hovedforeningen godkendes af hovedbestyrelsen.


En afdeling skal anvende de farver og kendetegn på klubdragt (hvid og rød), som hovedforeningen har bestemt. Hovedbestyrelsen kan dog give dispensation.


Oprettelse af en afdeling besluttes af hovedbestyrelsen og kræver vedtagelse med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.


Såfremt en afdeling ønsker at udmelde sig af hovedforeningen eller at opløse afdelingen, kan dette kun ske efter, at spørgsmålet er forhandlet med hovedbestyrelsen, og beslutningen kræver vedtagelse på to på hinanden følgende afdelingsgeneralforsamlinger med mindst tre fjerdeles flertal på begge generalforsamlinger.


Såfremt en afdeling udmelder sig af hovedforeningen, medtager afdelingen alle dens rettigheder og forpligtelser, dog tilhører retten til navn og logo forsat hovedforeningen.


I tilfælde af en afdelings opløsning tilfalder dens midler hovedforeningen.  


 

§ 14 Afdelingsvedtægter

Hver afdeling har egne vedtægter. Disse skal være i overensstemmelse med hovedforeningens vedtægter og skal ved ændringer forelægges hovedbestyrelsen.


Afdelingens vedtægter skal indeholde bestemmelser om følgende:

  1. Navn, stiftelsestidspunkt og hjemsted
  2. Formål
  3. Tilhørsforhold til hovedforeningen
  4. Medlemsforhold og demokratisk medlemsindflydelse
  5. Afdelingsgeneralforsamling
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
  7. Regnskab og budget
  8. Tegningsret og hæftelse
  9. Vedtægtsændringer
  10. Opløsning

 

Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden.


Hovedbestyrelsen har med taleret adgang til at deltage i afdelingsgeneralforsamlinger.  


 

§ 15 Regnskab og revision

Hovedforeningens regnskabsår er kalenderåret.


Hovedbestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af repræsentantskabet.


Regnskabet revideres af to af repræsentantskabet valgte revisorer. På hvert ordinært repræsentantskabsmøde vælges én revisor for to år.


Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at påse bogføring og hovedforeningens beholdninger.


 

§ 16 Tegningsret og hæftelse

Hovedforeningen tegnes af hovedformanden sammen med et forretningsudvalgsmedlem eller af to medlemmer af forretningsudvalget sammen med to øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer. 


Hovedbestyrelsen kan foretage alle dispositioner. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ved lånoptagelsen tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.


Hovedbestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af hovedforeningen.


Hovedforeningen hæfter for egne forpligtelser og hæfter ikke for afdelingers forpligtelser. En afdeling hæfter alene for egne forpligtelser og hæfter ikke for andre afdelingers eller hovedforeningens forpligtelser. 


Der påhviler ikke hovedforeningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Hovedbestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser. 


 

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på ethvert repræsentantskabsmøde, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.


Vedtagelse af hovedforeningens fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.


 

§ 18 Opløsning

Beslutning om hovedforeningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Der skal mindst være seks uger mellem de to repræsentantskabsmøder. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge repræsentantskabsmøder.


På det afsluttende repræsentantskabsmøde skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål hovedforeningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.


Til at forestå opløsningen af hovedforeningen vælger det afsluttende repræsentantskabsmøde to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.


 

Vedtaget den 24.01.2022